Оригинал (Original)
Автори: Даскалов, П. И., Митев, Р. Д.
Заглавие: Ротационно изтегляне (спининговане) на машини с ЦПУ
Ключови думи: спинингуване, ММ с ЦПУ

Абстракт: Спинингуването е метод за формоизменение на плоски заготовки, с малка дебелина, по профила на модел, с помощта на деформиращо напрежение, посредством ротация. При сложни образуващи, е целесъобразно използването на стругове с ЦПУ. Реализацията за конкретен детайл е разгледана в настоящата статия. Пресметнати са технологичните параметри за съставяне на обработващата програма. Ключови думи: спинингуване, ММ с ЦПУ

Библиография

  1. Кючуков Й, 1976, Пластична деформация на металите, София, Техника
  2. Матвеева. А. Д., 1987, Ковка и щамповка.-том 4 , Листовая щамповка,, Москва, Техника

Издание

Тексис-2013, том 19, 2013, България, Пловдив, ТУ-София, Филиал Пловдив, ISSN 1310 - 8271

Пълен текст на публикацията

Autors: Daskalov, P. I., Mitev, R. D.
Title: The flow-turning of the CNC machines
Keywords: flow-turning,CNC machines

Abstract: The flow-turning is a method of the change of the form of flat blanks using rotation. The blanks are distorted in the shape of the model. When there are complex figurations, it is appropriate to use CNC lathe. In this article is considered the realization of a specific detail. The technological parameters are calculated for the compilation of the processing NC program.

References

  1. Кючуков Й, 1976, Пластична деформация на металите, София, Техника
  2. Матвеева. А. Д., 1987, Ковка и щамповка.-том 4 , Листовая щамповка,, Москва, Техника

Issue

Techsys 2013, vol. 19, 2013, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, branch Plovdiv, ISSN 1310 - 8271

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум