Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., ДЕСИСЛАВ БЕЛЕВ., НАДЯ СПАСОВА.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕВЕРСИВНИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛИТЕ
Ключови думи: двигатели за постоянен ток, тиристорни преобразуватели, съвм

Абстракт: За реализацията на реверсивни постояннотокови електрозадвижвания най-често се използват тиристорни преобразуватели, които работят със съвместно или с разделено управление на групите вентили. Различните схемни решения, притежават особености, които трябва да се отчитат при проектирането на системите им за управление. В статията са анализирани статични и динамични свойства на реверсивни електрозадвижвания със съвместно управление на групите вентили. Разгледани са два начина за съгласуване на ъглите на управление при отворена и затворена система – линейно и нелинейно съгласуване. Изследвани са особеностите на преходните процеси на уравнителното напрежение и уравнителния ток за различни експлоатационни режими. Представените модели са подходящи за анализ и синтез на отворени и затворени системи за управление на полупроводникови електрозадвижвания и за обучение.

Библиография

  1. Наплатанов Н. Д., Р. П. Личев,, 1981, Автоматично управление на електрозадвижванията – том 3, Вентилно управление, София, ДИ Техника
  2. Ключев В. И, 1989, еория на електрозадвижването, София, ДИ Техника
  3. Krishnan R, 2003, Electric Motor Drives. Modeling, Analysis, and Control, Singapore, Pearson Education
  4. Минчев Д. С., 1988, Автоматично управление на електрозадвижванията - том 2, София, ДИ Техника

Издание

III-та национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, стр. стр. 115-120, 2009, България, Пловдив, Имеон, ISBN 978-954-9449-25-9

Пълен текст на публикацията

Autors: Kostov, I. Y., ДЕСИСЛАВ БЕЛЕВ., НАДЯ СПАСОВА.
Title: Investigation of DC drives with circulating currents
Keywords: DC Drives, circulating currents, reactors

Abstract:

References

  1. Наплатанов Н. Д., Р. П. Личев,, 1981, Автоматично управление на електрозадвижванията – том 3, Вентилно управление, София, ДИ Техника
  2. Ключев В. И, 1989, еория на електрозадвижването, София, ДИ Техника
  3. Krishnan R, 2003, Electric Motor Drives. Modeling, Analysis, and Control, Singapore, Pearson Education
  4. Минчев Д. С., 1988, Автоматично управление на електрозадвижванията - том 2, София, ДИ Техника

Issue

III-та национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, pp. 115-120, 2009, Bulgaria, Plovdiv, Imeon, ISBN 978-954-9449-25-9

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум