Оригинал (Original)
Автори: Йорданов Р.С., Комсалов Г.В., Ценов Г.Ц., Младенов, В. М.
Заглавие: Оптимизационна процедура с разширено моделиране, включващо и капацитет на линиите за определяне на локацията на оптимални резервиращи паралелни линии при електроразпределителните мрежи
Ключови думи: оптимизация, електрически товари, моделиране на системи

Абстракт: В електроразпределителните мрежи за високо напрежение понякога има главни електропроводи без изградени паралелни връзки между тях. При възникване на проблем с някои от главните електропроводи консуматорите свързани към него ще останат без електричество. Такива проблеми биха могли да бъдат избегнати при наличие на паралелни линии свързващи главните електропроводи с преразпределение на електрическа енергия от единия към другия. При изграждането на такива паралелни връзки са важни аспекти като дължина на линията, типа на кабела, според пиковата консумация и др. В тази статия е показана оптимизационна процедура за определяне на такива връзки при реална дистрибуторска мрежа с три главни електропровода, при моделиране с концентрирани параметри и отчитане на капацитиваностите.

Библиография

  Издание

  International Conference Automatics'2013, ГОДИШНИК НА ТУ СОФИЯ, том 63, брой 2, стр. стр. 199-206, 2013, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Yordanov R.S., Komsalov G.V., G.T. Tsenov., Mladenov, V. M.
  Title: Extended optimization procedure for determination of the optimal parallel lines for electric power distribution systems with line capacitances modeling
  Keywords: optimization, grid electric load, system modeling

  Abstract: In the electric energy distribution system operator networks for some power distribution systems there are main power lines without parallel connection between them. We can avoid line faults if there are parallel lines, that interconnects the main lines and this problem can be avoided with electric energy redistribution from the healthy lines. When such a parallel lines are traced in power distribution systems there are several aspects to be taken into consideration when the exact connection places are to be determined like the length of the parallel line, the type of cable required according to the peak energy consumption and etc. In this paper is presented an optimization procedure for determination of the optimal parallel lines for interconnection of the main power lines in one exemplar electric grid energy distribution system with three main lines, taking line parameters to be lumped and taking into account the effect on line capacitances.

  References

   Issue

   International Conference Automatics'2013, ГОДИШНИК НА ТУ СОФИЯ, vol. 63, issue 2, pp. 199-206, 2013, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание