Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Иванов, Г. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНИ ФИЛТРИ В МАТЛАБ СРЕДА
Ключови думи: асинхронен двигател, синусоидален филтър, ЕМС.

Абстракт: В статията са показани резултати от оценката на хармоничния състав на напрежението в изхода на преобразувателя на честота в асинхронни честотни електрозадвижвания. Получен и анализиран е хармоничният състав на напрежението на трифазен захранващ преобразувател на честота със синусоидална ШИМ и силов синусоидален филтър. Достоверността на получените резултати е потвърдена с помощта на симулационни процедури на верификация чрез синтез и по експериментален път. Получените по експериментален път резултати са сравнени с резултати от моделиране. Дадени са насоки на бъдещи изследвания. Библ.6.

Библиография

  Издание

  International Conference Engineering, Technologies and System, TECHSYS 2013, том 19, стр. стр. 125-130, 2013, България, Пловдив, Journal of the Technical University – Sofia, ISBN ISSN 1310 - 8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov, I. J., Ivanov, G. I.
  Title: STUDY ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF INDUCTION DRIVES WITH SINUSOIDAL FILTERS IN MATLAB ENVIRONMENT
  Keywords: induction, motor, sine-wave filters, EMC.

  Abstract: The article shows the results of the evaluation of the harmonic composition of the output voltage of the frequency converter in the frequency controlled induction motor drives. Obtained and analyzed the harmonic composition of the three-phase AC voltage frequency converter with sinusoidal PWM and power sine-wave filter. Accuracy of the results is confirmed with simulation verification procedures by synthesis and experimental way. Experimentally obtained results were compared with results from simulations. Here are directions for future research. References 6.

  References

   Issue

   International Conference Engineering, Technologies and System, TECHSYS 2013, vol. 19, pp. 125-130, 2013, Bulgaria, Plovdiv, Journal of the Technical University – Sofia, ISBN ISSN 1310 - 8271

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание