Оригинал (Original)
Автори: Асенов, С. М., Чожгова А. Н.
Заглавие: ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА НАЛЯГАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА НА САМОЛЕТИ С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ключови думи: въздухоплавателно средство, хидравлична система

Абстракт: Изискванията за създаване на хидравлични системи на въздухоплавателните средства с минимално тегло и обем, обслужващи голямо количество мощни потребители, притежаващи висока надеждност изисква провеждане на анализ на съществуващите вече ХС. Този анализ налага преди всичко да се определят жизненоважните за самолета агрегати, които осигуряват функционирането на най-отговорните в безопасно отношение системи.

Библиография

 1. Загорски Н., Д. Сейзински, Св. Асенов, 2010, Изследване на моделите за диагностика на хидравличните системи на въздухоплавателните средства, CONFERENCE on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2010, том , стр. стр.
 2. Комаров А.А., 1976, Надежность гидравлических устройств самолетов, Москва, Машиностроение
 3. Матвеенко А.М., Пейко Я.Н., Комаров А.А., 1974, Расчет и испытания гидравлических систем летателных аппаратов, Москва, Машиностроение
 4. Под редакцией Башты Т.М., 1980, Надежность гидравлических систем воздушных судов, Москва, Транспорт
 5. Самолет 9-12А. Техническое описание. Самолет и его системы. Книга I
 6. Самолет 23-12А. Руководство по технической эксплуатации. Книга I, часть III.
 7. Akers A., M. Gassman, R. Smith, 2006, Hydraulic Power System Analysis, NY, Taylor & Francis
 8. F-15. Aircraft Maintenance Manual. 2002

Издание

Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, том Vol. 19, 2013, 2013, България, Пловдив, Полиграфично звено ТУ - София, филиал Пловдив, ISBN ISSN 1310 - 8271
Autors: Asenov, S. M., Chozhgova A. N.
Title: TECHNICAL RESOLUTIONS FOR INCREASE EFFICIENCY OF SOURCES OF PRESSURE OF HYDRAULIC SYSTEM OF MILITARY AIRCRAFT
Keywords: aircraft, hydraulic system

Abstract: The requirements for creating hydraulic systems of aircraft with minimal weight and bulk which can maintain a large amount of powerful consumers with high reliability, demands to make an analysis of the existing hydraulic systems. This analysis enforces to specify vital items of aircraft which provide for the most imposible systems a safe functioning.

References

 1. Загорски Н., Д. Сейзински, Св. Асенов, 2010, Изследване на моделите за диагностика на хидравличните системи на въздухоплавателните средства, CONFERENCE on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2010, том , стр. стр.
 2. Комаров А.А., 1976, Надежность гидравлических устройств самолетов, Москва, Машиностроение
 3. Матвеенко А.М., Пейко Я.Н., Комаров А.А., 1974, Расчет и испытания гидравлических систем летателных аппаратов, Москва, Машиностроение
 4. Под редакцией Башты Т.М., 1980, Надежность гидравлических систем воздушных судов, Москва, Транспорт
 5. Самолет 9-12А. Техническое описание. Самолет и его системы. Книга I
 6. Самолет 23-12А. Руководство по технической эксплуатации. Книга I, часть III.
 7. Akers A., M. Gassman, R. Smith, 2006, Hydraulic Power System Analysis, NY, Taylor & Francis
 8. F-15. Aircraft Maintenance Manual. 2002

Issue

Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, vol. Vol. 19, 2013, 2013, Bulgaria, Plovdiv, Plovdiv, ISBN ISSN 1310 - 8271

Вид: публикация в национален форум