Оригинал (Original)
Автори: Асенов, С. М., Чожгова А. Н.
Заглавие: ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ
Ключови думи: въздухоплавателни средства, техническо обслужване, експлоатационна надеждност

Абстракт: Повишаването на техническото обслужване на въздухоплавателните средства има за цел да осигури изискванията за безопасност на полета, редовност и максимално натоварване, поддържане на необходимата изправност с минимални разходи от време, труд и средства. Тази задача може да бъде решена чрез управление на експлоатационната надеждност на въздухоплавателните средства.

Библиография

 1. Далецкий С. В., О. Я. Деркач, А. Н. Петров, 2002, Эффективность технической эксплуатации самолетов гражданской авиации., Москва, Воздушный транспорт
 2. Деркач О. Я., 1993, Формирование систем технического обслуживания самолетов при их создании, Москва, Машиностроение
 3. Загорски Н., 2010, Изследване на възможността за автоматизиране на процеса на анализ на видовете, последствията и критичността на отказите на въздухоплавателните средства., Sixth Scientific Conference with International Participation „SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2010“, 01.11.2010 г., <София>,
 4. Смирнов Н. Н., Ю.М. Чинючин,, 2008, Современные проблемы технической эксплуатации воздушных судов, София, Машиностроение
 5. Чинючин Ю. М., 1999, Методология и современные научные проблемы технической эксплуатации летательных аппаратов, Москва, Машиностроение
 6. Ebeling C. E., 2005, An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, NJ, Waveland Pr Inc

Издание

Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, том Vol. 19, 2013, 2013, България, Пловдив, Полиграфично звено ТУ - София, филиал Пловдив, ISBN ISSN 1310 - 8271

Пълен текст на публикацията

Autors: Asenov, S. M., Chozhgova A. N.
Title: IMPROVE ON TECHNICAL MAINTENANCE OF AIRCRAFT THROUGH MANAGING THE OPERATIONAL RELIABILITY
Keywords: aircraft, technical maintenance, operational reliability

Abstract: The main purpose of improving the technical maintenance of aircraft is to assure that all safety requirements of a regular flight are met with a minimum time and labor input. This problem could be solved by managing the operational reliability of the aircraft

References

 1. Далецкий С. В., О. Я. Деркач, А. Н. Петров, 2002, Эффективность технической эксплуатации самолетов гражданской авиации., Москва, Воздушный транспорт
 2. Деркач О. Я., 1993, Формирование систем технического обслуживания самолетов при их создании, Москва, Машиностроение
 3. Загорски Н., 2010, Изследване на възможността за автоматизиране на процеса на анализ на видовете, последствията и критичността на отказите на въздухоплавателните средства., Sixth Scientific Conference with International Participation „SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2010“, 01.11.2010 г., <София>,
 4. Смирнов Н. Н., Ю.М. Чинючин,, 2008, Современные проблемы технической эксплуатации воздушных судов, София, Машиностроение
 5. Чинючин Ю. М., 1999, Методология и современные научные проблемы технической эксплуатации летательных аппаратов, Москва, Машиностроение
 6. Ebeling C. E., 2005, An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, NJ, Waveland Pr Inc

Issue

Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, vol. Vol. 19, 2013, 2013, Bulgaria, Plovdiv, Plovdiv, ISBN ISSN 1310 - 8271

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание