Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Иванов, Г. И.
Заглавие: СЪСТОЯНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА АСИНХРОННИТЕ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ. МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: поле, ориентация, нелинейно, векторно, обратна връзка, линеа

Абстракт: Статията представя аналитичен обзор и изследване на съвременното състояние на теорията на асинхронните двигатели (АД), на техните модели и на системите им за управление с преобразуватели на честота (ПЧ) и автономни инвертори на напрежение с ШИМ. За целта е анализирана публикационната активност през последните години и систематизирана информацията за управлението на ненаситени АД с накъсосъединен ротор. Обсъдени са някои проблеми и нерешени задачи при управлението на АД. Направени са предположения за близкото бъдеще на теорията и практиката на управлението на АД. Литературната справка съдържа 38 заглавия от последните години.

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика 2013, ФА, 14 -16 юни, том 63, брой 2, стр. стр. 115-124, 2013, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov, I. J., Ivanov, G. I.
  Title: STATE OF THE THEORY OF INDUCTION MOTOR DRIVES. MODELING AND CONTROL
  Keywords: field, oriented, nonlinear, vector, feedback, linearization, sliding mode, control, FOC, FLC, model, reference, adaptive system, MRAS, observers, estimators, induction, motor, drives, parameter identification.

  Abstract: The article presents an analytical survey and study of the current state of the theory of induction motors (IM), their models and their control systems with frequency converters with DC link and PWM. For this purpose, publishing activity in recent years is analyzed and information of control of unsaturated IM with squirrel-cage rotor is clasified. Some problems and unresolved problems of the control theory of IM are discussed. Assumptions about the near future of the theory and practice of control of induction motors are made. The reference contains 38 titles in the last years.

  References

   Issue

   Международна конференция Автоматика 2013, ФА, 14 -16 юни, vol. 63, issue 2, pp. 115-124, 2013, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание