Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Мишков, Р. Л.
Заглавие: ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУВХОДОВА НЕЛИНЕЙНА СИСТЕМА
Ключови думи: DC motor, Modeling and transformation of variables, Nonlinea

Абстракт: Анализирано е поведението на двувходова нелинейна каскадна САУ. Синтезирани са управляващите въздействия на оптимална по минимални енергийни загуби САУ с подчинено регулиране на координатите за двигател за ПТ с НВ на основата на математичното описание. Получени са сравнителни резултати за ефективността на разглежданата система. Библиография (7)

Библиография

 1. Leonhard W.,, 2001, Control of Electrical Drives, Berlin, Springer-Verlag
 2. Mishkov R. L.,, 2005, Nonlinear Observer Design by Reduced Generalized Observer Canonical Form, International Journal of Control, том Vol. 78, No. 3, стр. стр. 172-185
 3. Taylor D. G.,, 1994, Nonlinear control of electric machines: An overview, IEEE Control Systems Magazine, том Vol. 14,, стр. стр. 41-51
 4. Kaddouri A., O. Akhrif, M. Ghribi, H. Le-Huy, 1950, Adaptive Nonlinear Control of an Electric Motor, Applied Mathematical Sciences, том Vol. 2, No. 52, стр. стр. 2557 - 2568
 5. Khorrami F. , P. Krishnamurthy, H. Melkote, 2003, Modeling and Adaptive Nonlinear Control of Electric Motors, Berlin, Springer
 6. Reyer J. A., P. Y. Papalambros, 1999, Optimal Design and Control of an Electric DC Motor,, Proceedings of the 1999 ASME Design Engineering Technical Conferences, Las Vegas, Nevada, September 12-15, <Las Vegas, Nevada>, Las Vegas, Nevada
 7. Slotine J-J., W. Li, 1991, Applied Nonlinear Control, NY, Prentice-Hall International

Издание

Journal of the Technical University at Plovdiv, том 13, стр. стр. 5-16, 2008, България, Пловдив, ISSN 1310-8271

Пълен текст на публикацията

Autors: Kostov, I. J., Mishkov, R. L.
Title: Оptimal control of a two-input nonlinear system
Keywords: DC motor, Modeling and transformation of variables, Nonlinear systems, Optimal systems, Vector Control, Efficiency.

Abstract: The behaviour of two-input nonlinear system is analyzed. A nonlinear mathematical model of DC motor with separate excitation is presented. An approach for nonlinear vector control system design by minimal energy losses are proposed on the basis of the system mathematical description. The effectiveness of the system considered is confirmed by simulation. References(7).

References

 1. Leonhard W.,, 2001, Control of Electrical Drives, Berlin, Springer-Verlag
 2. Mishkov R. L.,, 2005, Nonlinear Observer Design by Reduced Generalized Observer Canonical Form, International Journal of Control, том Vol. 78, No. 3, стр. стр. 172-185
 3. Taylor D. G.,, 1994, Nonlinear control of electric machines: An overview, IEEE Control Systems Magazine, том Vol. 14,, стр. стр. 41-51
 4. Kaddouri A., O. Akhrif, M. Ghribi, H. Le-Huy, 1950, Adaptive Nonlinear Control of an Electric Motor, Applied Mathematical Sciences, том Vol. 2, No. 52, стр. стр. 2557 - 2568
 5. Khorrami F. , P. Krishnamurthy, H. Melkote, 2003, Modeling and Adaptive Nonlinear Control of Electric Motors, Berlin, Springer
 6. Reyer J. A., P. Y. Papalambros, 1999, Optimal Design and Control of an Electric DC Motor,, Proceedings of the 1999 ASME Design Engineering Technical Conferences, Las Vegas, Nevada, September 12-15, <Las Vegas, Nevada>, Las Vegas, Nevada
 7. Slotine J-J., W. Li, 1991, Applied Nonlinear Control, NY, Prentice-Hall International

Issue

Journal of the Technical University at Plovdiv, vol. 13, pp. 5-16, 2008, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1310-8271

Full text of the publication

Вид: статия в списание