Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I.
Title: New constant service time Polya/D/n traffic model with peaked input stream
Keywords: Polya distribution, queueing analysis, constant service time, peaked input flow, queueing model, traffic peakedness

References

    Issue
    Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 34, Impact Factor 1.05, pp. 200-207, 2013, Netherlands, Elsevier, ISSN 1569-190X

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев