Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: ЕТИКА НА ДИГИТАЛНОТО РАВЕНСТВО
Ключови думи: равенство на ъзможностите, дигитално равенство и неравенство, етапи в дигитализацията, ценност на образоваността

Абстракт: В доклада се проблематизира дигиталното равенство в социално-етическа перспектива. Равенството като нравствен идеал винаги е било тълкувано в социален контекст. Настъпващите промени в следствие на дигитализацията са уникални по обхват. Определят се концептуалните рамки на етическия анализ. Равенството не е усредняване и еднаквост. Променя ли се в дигиталния свят равенството като равни възможности? Обръщаме ли внимание на появили се диспропорции? Сред програмистите има относително малък процент завършили колежанско (висше) образование. Това е нова „модерна недообразованост“ на елити, която се разминава с класически идеи за образование и култура като комплексни състояния и белег за развитие. Съзираме ли негативните последици за традиционни структури, в т.ч. – университетите? Дали е налице неспособност на образователните институции да се справят с дигитализацията? Не е ли тя лост за «свиване» на функцията образование в обществото? На поставените тук въпроси тепърва предстои да се отговаря

Библиография

  Издание

  Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество. Сборник статии., том 1, брой 1, стр. стр. 383 – 396, 2018, България, София, „Авангард Прима”, ISBN ISBN 978-619-239-001-3.
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: ETHICS OF DIGITAL EQUALITY
  Keywords: equality of opportunities, digital equality and inequality, stages in digitalisation, value of education

  Abstract:

  References

   Issue

   Moral and Ethics of Equality and Inequality in Modern Bulgarian Society, vol. 1, issue 1, pp. 383 – 396, 2018, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima Publ. House, ISBN ISBN 978-619-239-001-3.

   Цитирания (Citation/s):
   1. Трайкова, А. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА БЪЛГАРСКА ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ? Сп. "Етически изследвания", бр. 3, кн.2, Декември - 2018 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.