Оригинал (Original)
Автори: Илиева-Михайлова, Б. П., Йорданов, Р. С., Цветков, Т. А.
Заглавие: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ
Ключови думи: газови съоръжения и уреди, хармонизирани стандарти, маркировка, безопасност, европейско техническо законодателство

Абстракт: В настоящата статия е направена систематизация и класификация на стандартизираните изисквания към устройството, монтажа и експлоатацията на газовите съоръжения според национално и европейско законодателство. Европейското законодателство обхваща голяма база от нормативни актове, които се използват, за да се оцени съответствието на продуктите с изисквания за безопасност посочени в тях.

Библиография

  Издание

  XXVIIМНТК АДП-2018, брой 3, стр. стр. 38-42, 2018, България, Созопол, Созопол-юни 2018, ISBN ISSN - 1310 -3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: I, B. P., Y, R. S., TC, T. T.
  Title: SYSTEMATIZATION OF STANDARDIZED REQUIREMENTS FOR GAS EQUIPMENT, INSTALLATION AND OPERATION OF GAS EQUIPMENT
  Keywords: safety, technical lagislation,standarts, quality

  Abstract: This article deals with the systematization and classification of standardized requirements for the installation, installation and operation of gas installations according to national and European legislation. European legislation covers a large body of normative acts that are used to assess the compliance of products with the safety requirements specified therein.

  References

   Issue

   XXVIIMNTK ADP2018, issue 3, pp. 38-42, 2018, Bulgaria, Sozopol, Sozopol jun, ISBN ISSN - 1310 -3946

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум