Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Изследване на едноканална телетрафична система с чакане при неравномерен входящ поток
Ключови думи: телетрафична система с чакане, неравномерен входящ поток

Библиография

  Издание

  Сп. Електротехника и електроника, Е+Е, 32, № 1-2, том 32, стр. стр. 21-23, 1997, България, Sofia, CEEC, ISSN 0861-4717
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Study of the Single Server Waiting System with Рeaked Input Strim
  Keywords: Single Server Waiting System, Рeaked Input Strim

  References

   Issue

   Electrotechnica & Electronica (E+E) Journal, vol. 32, pp. 21-23, 1997, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar