Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи
Ключови думи: комутационни системи

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-136, 2000, България, София, ТУ - София, ISBN 954-5315-09-6
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Manual for course project on electronic commutation switching systems
  Keywords: switching systems

  References

   Issue

   , pp. 1-136, 2000, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN 954-5315-09-6

   Вид: ръководство