Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Телетрафично проектиране - второ издание
Ключови думи: телетрафик

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-320, 2002, България, София, Нови знания, ISBN 954-9740-74-9
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Teletraffic Engineering - second edition
  Keywords: teletraffic

  References

   Issue

   , pp. 1-320, 2002, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9740-74-9

   Цитирания (Citation/s):
   1. Цанков Б. Телекомуникации – фиксирани, мобилни и IP. Нови знания, София, 2006. ISBN -10: 954-9315-58-4 - 2006 - в български издания
   2. Радев Д. Основи на телекомуникациите - теория на телетрафика, КОЛБИС, 2008. ISBN 978-954-8921-23-7 - 2008 - в български издания
   3. Радев Д. Основи на телекомуникациите - телетрафично проектиране, КОЛБИС, 2008. ISBN 978-954-8921-24-4 - 2008 - в български издания
   4. Радев Д., Т. Илиев, Г. Христов. Компютърно моделиране на телетрафични системи.Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 244, ISBN 978-954-370-038-7. - 2008 - в български издания
   5. Георгиев Г., И. Балабанова. Класифициране на телетрафични системи с явни загуби посредством дърво на решенията, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, No 2, БСУ, Бургас, 2015, стр. 36-44. ISSN: 1314-7846 - 2015 - в български издания
   6. Балабанова И. Симулационно моделиране на трафика в телекомуникационните мрежи, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, № 2, БСУ, Бургас, 2013, стр. 11-20. ISSN:1314-7846 - 2013 - в български издания
   7. Балабанова И., Г. Георгиев, С. Костадинова. Идентифициране на параметри на телетрафичен модел на гласови източници с приложение на ANN и ANFIS класификатори. Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 3.2, 2015, стр. 67-72. ISSN 1311-3321 - 2015 - в български издания
   8. Георгиев Г., И. Балабанова, С. Костадинова. Определяне принадлежността на параметри на телетрафичен модел с гласови източници посредством k-NN класификатори. Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 1, Технически науки, Том 11, 2014, стр. 29-35. ISSN 1311-106X - 2014 - в български издания

   Вид: учебник