Оригинал (Original)
Автори: Христов Х., Мирчев, С. Т.
Заглавие: Телекомуникации – общ курс
Ключови думи: телекомуникации

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-256, 2004, България, София, Нови знания, ISBN 954-9315-06-1
  Autors: Hristov H., Mirtchev, S. T.
  Title: Telecommunications - general course
  Keywords: telecommunications

  References

   Issue

   , pp. 1-256, 2004, Bulgaria, Sofia, Novi znania, ISBN 954-9315-06-1

   Цитирания (Citation/s):
   1. Цанков Б. Телекомуникации – фиксирани, мобилни и IP. Нови знания, София, 2006. ISBN -10: 954-9315-58-4 - 2006 - в български издания
   2. Радев Д. Основи на телекомуникациите - телетрафично проектиране, КОЛБИС, 2008. ISBN 978-954-8921-24-4 - 2008 - в български издания
   3. Иванов В., С. Демиров, И. Димитров. Измерване на грешки при Е1 цифров пренос, Годишник на технически университет – Варна, 2007, стр. 173-179. ISSN 1311-896X - 2007 - в български издания
   4. Балабанова И. Симулационно моделиране на трафика в телекомуникационните мрежи, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, № 2, БСУ, Бургас, 2013, стр. 11-20. ISSN:1314-7846 - 2013 - в български издания
   5. Раев Р., Е. Иванова, Т. Илиев, Д. Радев. Електронна платформа за обучение по телетрафично проектиране, НКМУ „Електроника 2014”, София, 2014, стр. 224-229. ISBN 1313-3985 - 2014 - в български издания

   Вид: учебник