Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Георгиев, Г. П.
Заглавие: Изследване на телетрафичната система Pareto/ММ/1/k чрез симулиране
Ключови думи: телетрафичната система, Парето разпределение

Библиография

  Издание

  21-ва национална научно-техническа конференция с международно участие „Телеком 2013”, стр. стр. 146-154, 2013, България, София, СУБ, ISSN 1314-2690
  Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Georgiev, G. P.
  Title: STUDY OF Pareto/ММ/1/k QUEUEING SYSTEM BY SIMULATION
  Keywords: Pareto distribution, delay system, simulation model, peak traffic

  References

   Issue

   National Conference with Foreign Participation “Telecom 2013”, pp. 146-154, 2013, Bulgaria, Sofia, USB, ISSN 1314-2690

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание