Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Колева, П. Х.
Заглавие: АТМ комуникации, второ допълнено и преработено издание
Ключови думи: АТМ комуникации

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-208, 2005, България, София, ТУ - София, ISBN 954-9315-52-5

  Autors: Mirtchev, S. T., Koleva, P. H.
  Title: ATM communications - second edition
  Keywords: ATM communications

  References

   Issue
   , pp. 1-208, 2005, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 954-9315-52-5

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев