Оригинал (Original)
Автори: Михов, Г. С., Кралов, И. М., Гълъбова, Л. П.
Заглавие: Развитие на инженерната наука в Техническия университет - София
Ключови думи: инженерна наука, Технически университет - София

Абстракт: В статията се представят основните исторически факти по създаването и развитието на техническото инженерно образование в България и в частност на инженерната наука в ТУ-София. Представени са исторически достижения на българската инженерна мисъл, довели до знакови промени в социалния и индустриален живот не само в страната ни, а и в света. Представени са и съвременните направления и перспективи на инженерни изследвания в ТУ-София.

Библиография

 1. Сапунджиев, Г., Летописи на ТУ-София 1945-2015, ТУ-София, 2015
 2. Сапунджиев, Г., Биографичен алманах на ТУ-София, ТУ-София, 2015
 3. Анчев, В., Личности и събития в катедра "Материалознание и технология на материалите", Копи принт груп, София, 2015
 4. Тодоров, Г., К. Камберов, 2015, Виртуално инженерство, CAD/CAM/CAE&PLM технологии, София, Дайрект Сървисиз ООД
 5. Михов, Г., 2017, Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електро-кардиосигнали, София, ТУ-София
 6. Отчет на ръководството на Техническия университет - София, София, 2016.
 7. Уикипедия, https://bg.wikipedia.org

Издание

списание НАУКА, брой 2, стр. стр. 33-41, 2018, България, София, ISSN 08613362
Autors: Mihov, G. S., Kralov, I. M., Galabova, L. P.
Title: Development of Engineering Science at the Technical University of Sofia
Keywords: Engineering science, Technical University of Sofia

Abstract: The article presents the main historical facts about the creation and development of the technical engineering education in Bulgaria and in particular of the engineering science at Technical University of Sofia. The historical achievements of the Bulgarian engineering thought are presented, which have led to significant changes in the social and industrial life not only in our country but also in the world. The advanced trends and perspectives of engineering researches at the Technical University of Sofia are also presented.

References

 1. Сапунджиев, Г., Летописи на ТУ-София 1945-2015, ТУ-София, 2015
 2. Сапунджиев, Г., Биографичен алманах на ТУ-София, ТУ-София, 2015
 3. Анчев, В., Личности и събития в катедра "Материалознание и технология на материалите", Копи принт груп, София, 2015
 4. Тодоров, Г., К. Камберов, 2015, Виртуално инженерство, CAD/CAM/CAE&PLM технологии, София, Дайрект Сървисиз ООД
 5. Михов, Г., 2017, Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електро-кардиосигнали, София, ТУ-София
 6. Отчет на ръководството на Техническия университет - София, София, 2016.
 7. Уикипедия, https://bg.wikipedia.org

Issue

SCIENCE, issue 2, pp. 33-41, 2018, Bulgaria, Sofia, ISSN 08613362

Вид: статия в списание