Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Телетрафично проектиране
Ключови думи: телетрафик

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 1-336, 1999, България, София, Технически университет - София, ISBN 954-438-235-6

  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Teletraffic Engineering
  Keywords: teletraffic

  References

   Issue
   , pp. 1-336, 1999, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN 954-438-235-6

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев