Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Телетрафично проектиране
Ключови думи: телетрафик

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-336, 1999, България, София, Технически университет - София, ISBN 954-438-235-6
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Teletraffic Engineering
  Keywords: teletraffic

  References

   Issue

   , pp. 1-336, 1999, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN 954-438-235-6

   Цитирания (Citation/s):
   1. Janevski T. Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks. Artech House, 2003. ISBN 1-58053-331-0 - 2003 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   2. Tsenov A. Study of the Simulated Annealing – Parameters in Telecommunications Network Planning Process, ICEST, Bitola, Macedonia, 2004. ISBN: 9989-786-38-0 - 2004 - в български издания
   3. Tsenov A. A Comparison between Adaptive Algorithms in Telecommunications Networks Planning, 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, TELSIKS, 2005. ISBN 10: 0780391640 - 2005 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   4. Tsenov A. Simulated Annealing and Genetic Algorithm in Telecommunications Network Planning, International Journal of Computational Intelligence, Vol.2, No 4, 2005. ISSN 1304-4508 - 2005 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   5. Голева Р., В. Къдрев, К. Качарова. Изследване на качеството на обслужване в IP телетрафични системи, Механика Транспорт Комуникации, № 3, 2008, стр. VIII-36-40. ISSN 1312-3823 - 2008 - в български издания

   Вид: учебник