Оригинал (Original)
Автори: Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ „МНОГОСВЪРЗАН ОБЕКТ“
Ключови думи: Лабораторен стенд, Програмируем логически контролер, Многомерен ПИД регулатор, SCADA

Абстракт: Лабораторният стенд „Система за управление на многосвързан обект“ се състои се от две части – термичен обект и система за управление. Термичният обект представлява 4 термично свързани модула (три с нагревател и един с вентилатор за охлаждане), който представлява многосвързан обект – 4 входа и 4 изхода. Обекти с подобни характеристики са разпространени в индустрията.

Библиография

  Издание

  Годишник на технически университет-София, том 68, брой 2, стр. стр. 315-324, 2018, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ruzhekov, G. T., Racov, B. Y.
  Title: EXPERIMENTAL CONTROL SYSTEM FOR LABORATORY BENCH “MULTI INPUT AND MULTI OUTPUT (MIMO) CONTROL SYSTEM”
  Keywords: Laboratory bench, Programmable logic controller, Multi-dimensional PID, SCADA

  Abstract: The laboratory bench “Multi Input and Multi Output (MIMO) Control System” consists of two parts – a thermal object and a control system. The thermal object consists of 4 thermally connected modules (three with a heater and one with a cooler), which is a MIMO object - 4 inputs and 4 outputs. Objects with similar characteristics are spread in the industry.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 68, issue 2, pp. 315-324, 2018, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум