Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Комутация в комуникационни мрежи.
Ключови думи: комутация, комуникационни мрежи

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-388, 2010, България, София, Нови знания, ISBN 978-954-9315-98-1
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Switching in Communication Networks
  Keywords: switching,communication networks

  References

   Issue

   , pp. 1-388, 2010, Bulgaria, Sofia, Novi Znania, ISBN 978-954-9315-98-1

   Цитирания (Citation/s):
   1. Ташев Т., А. Баканов, М. Ташева. Шаблони за симулиране на неравномерно разпределен трафик при моделиране на комутационен възел с матричен превключвател. Международна конференция „Роботика, Автоматизация и Мехатроника'12“ RAM 2012, 2012, София, България, 2012, стр. a13-a17. ISSN 1314-4634. - 2012 - в български издания
   2. Ташев Т., М. Маринов. Проблеми при моделирането на алгоритъм за пакетен комутатор с матричен превключвател върху компютри с процесорна архитектура на Интел. Annual Science Conference with Int. Participants "40 Years Department of Industrial Automation", At University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, 2011, pp. 145-148. ISBN 978-954-465-043-8 - 2011 - в български издания
   3. Ташев Т., А. Баканов. Семейство шаблонов для симуляции небалансированного входящего трафика при моделировании пропускной способности коммутационного узла. University Annual Science Conference of National Military University, Veliko Turnovo, Bulgaria, Vol. 6, 2011, pp. 130-137. ISBN 954-8329-68-9 - 2011 - в български издания
   4. Tashev T., R. Tasheva, P. Petrov. Determination of the Computer Modelling Precision for Throughput of Switch Node with LPF-algorithm. CompSysTech '19: Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM, 2019, pp. 141–145. https://doi.org/10.1145/3345252.3345256, (Indexed in Scopus) - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: учебник