Оригинал (Original)
Автори: Раков, Б. Й.
Заглавие: Независим синтез на ПИД регулатор за тримерен обект
Ключови думи: Многомерни системи за управление, ПИД, Независим синтез

Абстракт: Голяма част от индустриалните системи имат многомерен характер. Често такива обекти се управляват с многоконтурни ПИД регулатори, по децентрализирана схема на управление. В настоящата работа е показан сравнително прост инженерен подход за автоматична настройка при минимална информация за обекта на управление.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет-София, том 68, стр. стр. 305-314, 2018, България, София, Технически Университет София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rakov, B. Y.
  Title: Independent design of PID control for three dimensional object
  Keywords: Multivariable control systems, PID, Independent design

  Abstract: Most of the industrial systems are multivariable by nature. Often this kind of systems are controlled by multiloop PID controllers in a decentralized scheme. The current work shows reasonably simple engineering approach for auto-tuning with minimal information about the process.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 68, pp. 305-314, 2018, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум