Оригинал (Original)
Автори: Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г.
Заглавие: Компютърно моделиране на RF MEMS бобини на езика VHDL-AMS
Ключови думи: Поведенчески компютърни модели, еквивалентни схеми, RF MEMS

Абстракт: Интегралните бобини са важна част от проектирането на високочестотни интегрални схеми. Някои от MEMS технологиите, приложени при разработка на MEMS системи, се използват при проектиране на устройства в RF обхвата. В настоящата работа са разработени модели на MEMS бобини за RF обхват с използване на стандартния език VHDL AMS. Моделите са симулирани в средата на Dolphin Integration SMASH, а резултатите са сравнени с данни от измервания. Разработените модели са параметризирани и отчитат честотната зависимост на последователното съпротивление, дължаща се на скин ефекта.

Библиография

  Издание

  XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2012, том 1, стр. стр. 120-126, 2012, България, Бурас, International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA, proceedings, ISSN 1314-6297

  Пълен текст на публикацията

  Autors: G, E. D., Valkov, G. G.
  Title: Computer Modeling of RF MEMS Inductors using VHDL-AMS Language
  Keywords: Behavioral computer models, equivalent circuits, RF MEMS inductors, VHDL-AMS language

  Abstract: On-chip inductors are important elements for the design of integrated RF circuits. A number of micromachining technologies, implemented in microelectromechanical systems (MEMS), are applied in RF applications. In the present paper, computer models are developed for RF MEMS inductors, using the standard VHDL-AMS language. They are simulated and verified in the Dolphin Integration SMASH simulation environment. Parameterized inductor macromodels are developed taking into account the frequency dependence of the series resistance due to the skin-effect.

  References

   Issue

   XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2012, vol. 1, pp. 120-126, 2012, Bulgaria, Bourgas, International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA, proceedings, ISSN 1314-6297

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум