Оригинал (Original)
Автори: Генинска, Е. Г., Незнакомова, М. П.
Заглавие: Определяне на влиянието на вида на добавката върху повърхностното напрежение на разтвори предназначени за електроовлакняване
Ключови думи: електроовлакняване, омокряне, повърхностно напрежение

Абстракт: Изследвано е влиянието на добавки върху свойствата на разтвор от ПВА, предназначен за получаване на нановлакна чрез електроовлакняване. Определени са някои от свойствата на разтворите – вискозитет, електропроводимост, повърхностно напрежение. Също така е определена омокрящата способност на тези разтвори върху пет вида подложки, използвани за носители на нановлакна.

Библиография

 1. Deitzel, J.M., J. Kleinmeyer, D. Harris, N.C. Beck Tan, 2001, The effect of processing variables on the morphology of electrospun nanofibers and textiles, Polymer, том 42, стр. стр. pp. 261-272
 2. Thompson, C.J., G.G. Chase, A.L. Yarin, D.H. Reneker, 2007, Effects of parameters on nanofiber diameter determined from electrospinning model, Polymer, том 48, стр. стр. pp. 6913-6922
 3. Ramakrishna, S., K. Fujihara, WE Teo, TC Lim, Z. Ma, 2005, An Introduction to Electrospinning and Nanofibers, Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
 4. Koski, A., K. Yim, S. Shivkumar, 2004, Effect of molecular weight on fibrous PVA produced by electrospinning, Materials Letters, том 58, стр. стр. pp. 493-497
 5. Birdi, K. S., 2009, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, 3rd ed., -, CRC Press INC
 6. Adamson,A. W., A. P. Gast, 1997, Physical Chemistry of Surfaces, 6th ed., New York, John Wiley & Sons
 7. Lee, B.B., P. Ravindra, E.S. Chan, 2009, New drop weight analysis for surface tension determination of liquids, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, том 332, стр. стр. pp. 112-120

Издание

Текстил и облекло, 2012, България, София, НТС по текстил, облекло и кожи, ISBN 1310-912Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Geninska, E. G., Neznakomova, M. P.
Title: Determining the influence of the additive type on the surface tension of solutions for electrospinning
Keywords: electrospinning, surface tension, wetting

Abstract: The influence of additives on the properties of PVA solution for electrospinning of nanofibers has been investigated. Some of the properties of the solutions have been determined – viscosity, electrical conductivity, surface tension. The wetting ability of these solutions has been studied as well on five types of materials, used as mats for nanofibers.

References

 1. Deitzel, J.M., J. Kleinmeyer, D. Harris, N.C. Beck Tan, 2001, The effect of processing variables on the morphology of electrospun nanofibers and textiles, Polymer, том 42, стр. стр. pp. 261-272
 2. Thompson, C.J., G.G. Chase, A.L. Yarin, D.H. Reneker, 2007, Effects of parameters on nanofiber diameter determined from electrospinning model, Polymer, том 48, стр. стр. pp. 6913-6922
 3. Ramakrishna, S., K. Fujihara, WE Teo, TC Lim, Z. Ma, 2005, An Introduction to Electrospinning and Nanofibers, Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
 4. Koski, A., K. Yim, S. Shivkumar, 2004, Effect of molecular weight on fibrous PVA produced by electrospinning, Materials Letters, том 58, стр. стр. pp. 493-497
 5. Birdi, K. S., 2009, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, 3rd ed., -, CRC Press INC
 6. Adamson,A. W., A. P. Gast, 1997, Physical Chemistry of Surfaces, 6th ed., New York, John Wiley & Sons
 7. Lee, B.B., P. Ravindra, E.S. Chan, 2009, New drop weight analysis for surface tension determination of liquids, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, том 332, стр. стр. pp. 112-120

Issue

Textile and Clothing, 2012, Bulgaria, Sofia, NTS po tekstil, obleklo i koji, ISBN 1310-912Х

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание