Оригинал (Original)
Автори: Тонгов, М. Т., Симеонова Т. В.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА СЛОЕВЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ПЛАЗМЕНО ПРЕТОПЯВАНЕ
Ключови думи: слоеве, плазма, микроструктура, абразивно износване

Абстракт: Докладът разглежда микроструктурата и износоустойчивостта на слоеве, получени чрез нанасяне на смес от прахообразен материал и свързващо вещество върху образци и последващото им сканиране с плазмена дъга. Описана е подготовка на образците за нанасяне на покритието и изследване на степента на износване. Анализирана е получената микроструктура на слоя и са направени изпитвания за определяне на износоустойчивостта срещу абразивно триене.

Библиография

 1. Parthasarathi N.L., Duraiselvam, M., Borah, 2012, Effect of plasma spraying parameter on wear resistance of NiCrBSiCFe plasma coatings on austenitic stainless steel at elevated temperatures at various loads, Materials and Design, том 36 (2012), стр. стр. 141–151
 2. Parthasarathi, N.L., Duraiselvam, M., 2010, High temperature tribological properties of NiCrBSiCFe plasma-sprayed coating on austenitic stainless steel substrate, Journal of Alloys and Compounds, том 505(2010), стр. стр. 824–831
 3. Mrdak, M., Vencl, A., Ćosić, M., 2009, Microstructure and Mechanical Properties of the Mo-NiCrBSi Coating Deposited by Atmospheric Plasma Spraying, FME Transactions, том 37 (2009), стр. стр. 27-32
 4. Skulev, H., Malinov, S., Sha, W., Basheer, 2005, Microstructural and mechanical properties of nickel-base plasma sprayed coatings on steel and cast iron substrates, Surface & Coatings Technology, том 197 (2005), стр. стр. 177– 184
 5. Navas, C., Colaço, R., de Damborenea, J., Vilar, R., 2006, Abrasive wear behaviour of laser clad and flame sprayed-melted NiCrBSi coatings, Surface & Coatings Technology, том 200 (2006), стр. стр. 6854–6862
 6. Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Skolianos, S., Chrissafis, K., Stergioudis, G., 2009, Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation coatings, Applied Surface Science, том 255 (2009), стр. стр. 3605–3612
 7. Goґmez-del Rıґo, T., Garrido, M.A., Fernaґndez, J.E., Cadenas, M., Rodrıґguez, J., 1950, Influence of the deposition techniques on the mechanical properties and microstructure of NiCrBSi coatings, journal of materials processing technology, том 204 (2008), стр. стр. 304–312

Издание

BULTRIB 12, том 3, стр. стр. 358-366, 2013, България, София, ТУ-София, ISSN 1313-9878

Пълен текст на публикацията

Autors: Tongov, M. T., Simeonova T.V.
Title: STUDY OF THE WEAR-RESISTANCE OF LAYERS, OBTAINED BY PLASMA MELTING
Keywords: layers, plasma, microstructure, abrasive wear

Abstract: The report is devoted to the study of the microstructure and wear properties of layers obtained by applying a mixture of powder and a binder on a sample and subsequent scanning of the working surface with plasma transferred arc to melt lead paint and partial melting of the substrate. The preparation technology of samples prior to scanning and abrasive wear testing is described. The microstructure and abrasive wear behavior of the layers is analyzed and the resistance against abrasive wear is determined.

References

 1. Parthasarathi N.L., Duraiselvam, M., Borah, 2012, Effect of plasma spraying parameter on wear resistance of NiCrBSiCFe plasma coatings on austenitic stainless steel at elevated temperatures at various loads, Materials and Design, том 36 (2012), стр. стр. 141–151
 2. Parthasarathi, N.L., Duraiselvam, M., 2010, High temperature tribological properties of NiCrBSiCFe plasma-sprayed coating on austenitic stainless steel substrate, Journal of Alloys and Compounds, том 505(2010), стр. стр. 824–831
 3. Mrdak, M., Vencl, A., Ćosić, M., 2009, Microstructure and Mechanical Properties of the Mo-NiCrBSi Coating Deposited by Atmospheric Plasma Spraying, FME Transactions, том 37 (2009), стр. стр. 27-32
 4. Skulev, H., Malinov, S., Sha, W., Basheer, 2005, Microstructural and mechanical properties of nickel-base plasma sprayed coatings on steel and cast iron substrates, Surface & Coatings Technology, том 197 (2005), стр. стр. 177– 184
 5. Navas, C., Colaço, R., de Damborenea, J., Vilar, R., 2006, Abrasive wear behaviour of laser clad and flame sprayed-melted NiCrBSi coatings, Surface & Coatings Technology, том 200 (2006), стр. стр. 6854–6862
 6. Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Skolianos, S., Chrissafis, K., Stergioudis, G., 2009, Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation coatings, Applied Surface Science, том 255 (2009), стр. стр. 3605–3612
 7. Goґmez-del Rıґo, T., Garrido, M.A., Fernaґndez, J.E., Cadenas, M., Rodrıґguez, J., 1950, Influence of the deposition techniques on the mechanical properties and microstructure of NiCrBSi coatings, journal of materials processing technology, том 204 (2008), стр. стр. 304–312

Issue

BULTRIB 12, vol. 3, pp. 358-366, 2013, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1313-9878

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум