Оригинал (Original)
Автори: Димитров, К. П., Цонева, М. М., Рахнев, И. Р.
Заглавие: Кинематичен анализ на движението на иглите при кръглоплетачна машина
Ключови думи: Кинематичен анализ, кръглоплетачни машини, бримкообразуваш м

Абстракт: В настоящата разработка е направен кинематичен анализ на движението на иглата в процеса на бримкообразуване при кръглоплетачните машини. Апроксимиран е законът на гърбичния канал, като е използван полиномен закон от втора степен и косиносов закон. Определени са скоростта и ускорението на плетачните игли във функция от ъгъла на завъртане на цилиндъра.

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, брой 19, стр. стр. 38-41, 2011, България, Varna, BulKToMM, ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, K. P., Tzoneva, M. M., Rahnev, I. R.
  Title: KINEMATIC ANALYSIS OF MOVEMENT OF NEEDLES IN CIRCULAR KNITTING MACHINE
  Keywords: Kinematic analysis, circular knitting machine, knit mechanism, knitting needle, cam channel

  Abstract: In this paper the kinematic analysis is made the movement of the needle in the loop formation in circular knitting machines. The law of cam channel is approximated, using a polynomial of second degree statutory and kosinos law. The speed and acceleration of knitting needles are set as a function of the angle of rotation of the cylinder.

  References

   Issue

   magazin Mechanics of the machines, issue 19, pp. 38-41, 2011, Bulgaria, Varna, BulKToMM, ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание