Оригинал (Original)
Автори: Иванова-Василева, С. Л.
Заглавие: РОЛЯТА НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ИМ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСИ ЗА НОВИ СИСТЕМИ
Ключови думи: ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ, ПРИЕМЛИВОСТ, ПОЛЗВА

Абстракт: Този доклад описва изследване на различни подходи за анализ на потребителите и техните задачи в процеса на проектиране на потребителски интерфейси за нови за България системи като например различни видове автомати за самообслужване. Разглежда се възможността за използване на стандартни техники за подготвяне на потребителски профили, сценарии за случаите на приложение и груби прототипи на интерфейса респективно необходимостта от специфичен подход при конкретната система. Друга цел е да се изследва влиянието на първоначалното проучване на характеристиките на потребителите, типичните им задачи и различните сценарии на използване на разработваната система върху ползваемостта и приемливостта на потребителския интерфейс. В резултат на това се очаква да се постигне оптимизиране на процеса на проектиране и намаляване на разходите за ре-дизайн при проектирането на потребителски интерфейси за нови системи.

Библиография

  1. International Standard Organisation, ISO 9241-11 (1998)
  2. Stowasser, S., 2006, Methodische Grundlagen der softwareergonomischen Evaluationsforschung, Aachen, Shaker Verlag
  3. Nielsen, J., 1993, Usability Engineering, San Francisco, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
  4. Lewis, C., J. Rieman, 1993, Task-Centered User Interface Design: A Practical Introduction., Colorado, University of Colorado, Boulder
  5. Nielsen, J., 1994, Usability Inspection Methods., New York, John Wiley & Sons

Издание

MTM 2012, том 2/173, 2012, България, Varna

Пълен текст на публикацията

Autors: IvanovaVassileva, S. L.
Title: THE IMPORTANCE OF USER AND TASK ANALYSIS FOR THE DESIGN OF NEW SYSTEMS INTERFACES
Keywords: USER INTERFACES DESIGN, ACCEPTABILITY, USABILITY, USER PROFILES, TASK ANALISES, USE CASE SCENARIOS, INTERFACES PROTOTYPING

Abstract: This paper describes a research on different approaches for user and task analysis in the design process of user interfaces for new systems in Bulgaria such as different vending machines. It is discussed the possibility to use conventional techniques for the development of user profiles, use case scenarios and low-fidelity prototypes respectively the need of a specific approach for the particular system. A further goal is to investigate the influence of the initial research on user characteristics, their typical tasks and various scenarios of the using the developed system on the user interface usability and acceptability. As a result of that is expected to obtain design process optimization and re-design expenses decrease for the user interfaces design of new systems.

References

  1. International Standard Organisation, ISO 9241-11 (1998)
  2. Stowasser, S., 2006, Methodische Grundlagen der softwareergonomischen Evaluationsforschung, Aachen, Shaker Verlag
  3. Nielsen, J., 1993, Usability Engineering, San Francisco, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
  4. Lewis, C., J. Rieman, 1993, Task-Centered User Interface Design: A Practical Introduction., Colorado, University of Colorado, Boulder
  5. Nielsen, J., 1994, Usability Inspection Methods., New York, John Wiley & Sons

Issue

, 2012, Bulgaria,

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание