Оригинал (Original)
Автори: Дяков, Д. И., Искра Веселинова Гърньовска.
Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РОТАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ
Ключови думи: сравнителен анализ, ротационни двигатели, методики

Абстракт: В настоящият доклад е направен сравнителен анализ на методиките за избор на ротационни двигатели. Всяка от разгледаните методики са описва изчисляването на въртящия момент, използван за избор на двигателя, като сравнителният анализ е направен при еднакви входни параметри за всяка от посочените методики.

Библиография

  Издание

  „МАШИНОЗНАНИЕ И МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 2012", стр. стр. 1, 2012, България, София, ИТУС, ISSN 1314-040X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Diakov, D. I., Garnyovska, I. V.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODOLOGIES FOR ROTARY MOTORS SIZING
  Keywords: comparative analysis, rotary motors, methodologies

  Abstract: The paper contains comparison of methodologies for selection of rotаry motors. For each methodology, there is a description of the special features for calculation of the torque, used for selection of motor. A comparative analysis of the methodologies is performed using the same input data.

  References

   Issue

   „МАШИНОЗНАНИЕ И МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 2012", pp. 1, 2012, Bulgaria, Sofia, ITUS, ISSN 1314-040X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум