Оригинал (Original)
Автори: Колева, П. Х.
Заглавие: Когнитивни и Игрови Подходи при Управление на Ресурси в Телекомуникационни Мрежи от Ново Поколение
Ключови думи: Игрови подходи, Когнитивни подходи, Телекомуникационни мрежи от ново поколение, Управление на ресурси

Абстракт: С развитието на безжичните мрежови технологии и с появата на когнитивните радио мрежи, възниква необходимостта от механизми за ефективно и справедливо управление на ресурсите, участващи в такава среда. В настоящата статия е направен преглед на възможностите за приложение на когнитивните подходи и теорията на игрите за решаване на задачи, свързани с управлението на ресурси в телекомуникационни мрежи от ново поколение и са разгледани някои важни изследователски аспекта в тази област. Посочено е, че интересна и актуална научна задача за решаване е свързана с разработването на нови, по-ефективни методи за управление на ресурси в телекомуникационни мрежи от ново поколение, базиращи се на когнитивни игрови подходи.

Библиография

  Издание

  Computer and Communications Engineering, Journal, 2012, България,
  Autors: Koleva, P. H.
  Title: Cognitive and Game Approaches to Resource Management in Next Generation Telecommunication Networks
  Keywords: Cognitive Approaches, Game Approaches, Next Generation Telecommunication Networks, Resource Management

  Abstract: With the development of wireless network technology and the advent of the cognitive radio networks, there is a need for mechanisms for effective and fair resource allocation. In this paper an overview of the possibilities of the application of cognitive approaches and game theory for solving problems related to resource management in new generation telecommunication networks and some important research aspects in this field are considered. It is stated that an interesting and relevant scientific task to be solved is related to the development of new, more efficient methods for resource management in next generation telecommunication networks based on cognitive game approaches.

  References

   Issue

   Computer and Communications Engineering, Journal, 2012, Bulgaria,

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание