Оригинал (Original)
Автори: Червендинев, Г. П.
Заглавие: Възможности за прилагане на метода Quality Function Deployment (QFD) в обучението на студенти.
Ключови думи: Quality Function Deployment

Абстракт: При обучението на студенти от специалности свързани с проектиране е необходимо, освен да усвоят знания от различни области, да ги използват в процеса на проектиране на техните текущи проекти и дипломни работи. Един от основните проблеми е как от натрупаните теоретични знания може да се изведе ктонкретна материална форма. Тук би могло да се използва един метод създаден през шестдесетте години на двадесети век в Япония, който се нарича Quality Function Deployment (QFD)

Библиография

  1. Verduyn D, 1950, Intro to VOC & eQFD, 19.11.2012, <http://www.ami.ac.uk/courses/ami4900_ed/u02/unit_2_sec_1/index.asp>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.06.2012
  2. Convey H, 1950, Structured approaches to problem solving and process improvement, 19.11.2012, <http://www.ami.ac.uk/courses/ami4900_ed/u02/unit_2_sec_1/index.asp>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.08.2012
  3. Akao Y, 1990, Quality Function Deployment, e-book, Productivity Press, Cambridge MA, Productivity Press, <http://books.google.bg/books?id=NS1Cuw6UQKIC&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 19.11.2012

Издание

MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS 2012, том 4, стр. стр. 126, 127, 2012, България, Варна, ISSN 1310-3946

Пълен текст на публикацията

Autors: Chervendinev, G. P.
Title: Possibilities of Quality Function Deployment application in the practice of the students
Keywords: Quality Function Deployment

Abstract: Quality Function Deployment (QFD) is a methodology for matching customer needs to design requirements. It utilizes the matrix format (House of Quality) which resembles a house and defines the relation between the customer needs and the product characteristics. Quality Function Deployment is used by companies in every stage of the designing process. This method could be applied in students’ case studies, graduation papers, etc. The objective of the current report deals with the application of the Quality Function Deployment in the case studies in ergonomics.

References

  1. Verduyn D, 1950, Intro to VOC & eQFD, 19.11.2012, <http://www.ami.ac.uk/courses/ami4900_ed/u02/unit_2_sec_1/index.asp>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.06.2012
  2. Convey H, 1950, Structured approaches to problem solving and process improvement, 19.11.2012, <http://www.ami.ac.uk/courses/ami4900_ed/u02/unit_2_sec_1/index.asp>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.08.2012
  3. Akao Y, 1990, Quality Function Deployment, e-book, Productivity Press, Cambridge MA, Productivity Press, <http://books.google.bg/books?id=NS1Cuw6UQKIC&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 19.11.2012

Issue

MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS 2012, vol. 4, pp. 126, 127, 2012, Bulgaria, Varna, ISSN 1310-3946

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание