Оригинал (Original)
Автори: Рахнев, И. Р., Цонева, М. М., Димитров, К. П.
Заглавие: Анализ на движението на механизма на повлекателно кросно на тъкачен стан с гъвкави рапири ”VAMATEX – LEONARDO”
Ключови думи: Кинематичен анализ, лостов механизъм, функция на положението

Абстракт: В настоящата разработка е представена теоретична постановка на моделиране на движението на повлекателното кросно на тъкачен стан ”VAMATEX - LEONARDO”. Извършен е кинематичен анализ на лостовия механизъм, задвижващ елементите влияещи върху сензора за управление на основното кросно на стана. Тази работа е начален етап от изследването на работен орган от съвременен тъкачен стан с гъвкави рапири. Основната идея на цялата разработка е съсредоточена върху връзката на тъкачната технология с предписанията за обслужване и настройка на тъкачни машини.

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, 2012, България, Сливен, BulKToMM, ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rahnev, I. R., Tzoneva, M. M., Dimitrov, K. P.
  Title: ANALYSIS OF MOUVMENT MECHANISM OF THE REST ROLLER ON THE WEAVING MACHINE WHITH FLEXIBLE RAPIERS ”VAMATEX - LEONARDO”
  Keywords: Kinematic analysis, linkage, a function of position, weaving machines,main beam, textile threads

  Abstract: This paper presents a theoretical formulation for modeling the movement of the rest roller of loom "VAMATEX - LEONARDO". Made a kinematical analysis of leverage that drives the sensor elements influencing control of the main beam of the weaving machine. This work is an initial stage of the study of mechanism of modern weaving machine with flexible rapiers. The main idea of the whole development is focused on the relation of weaving technology requirements for maintenance and adjustment of weaving machines.

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание