Оригинал (Original)
Автори: Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., Исполджийска Х.Г.
Заглавие: Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил
Ключови думи: Vehicles directional stability, Vehicles speed, Tires pressu

Абстракт: Research of a vehicle’s directional stability: In this paper the directional stability of vehicles has been investigated by adapted gyroscope, located near the center of gravity.The work shows the vehicles directional stability, as a function of vehicles speed and tires pressure

Библиография

  1. Р. Иванов, Е. Аврамов, Р. Русев, 2011, Влияние на някои фактори върху контактното петно на пневматична гума, Русе, България, 28.10.2011, <РУ Ангел Кънчев>, РУ Ангел Кънчев

Издание

Научна конференция, 2012, България, Русе, РУ Ангел Кънчев

Пълен текст на публикацията

Autors: Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Izpoldzhiyska H.G.
Title: Research of a vehicle’s directional stability
Keywords: Vehicles directional stability, Vehicles speed, Tires pressure

Abstract: Research of a vehicle’s directional stability: In this paper the directional stability of vehicles has been investigated by adapted gyroscope, located near the center of gravity.The work shows the vehicles directional stability, as a function of vehicles speed and tires pressure

References

  1. Р. Иванов, Е. Аврамов, Р. Русев, 2011, Влияние на някои фактори върху контактното петно на пневматична гума, Русе, България, 28.10.2011, <РУ Ангел Кънчев>, РУ Ангел Кънчев

Issue

Scientific conference, 2012, Bulgaria, Ruse, RU Angel Kanchev

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание