Оригинал (Original)
Автори: Гишин, С., С., Стоянов, Н., Л., Дойчев, З., Арнаудов, Р. И.
Заглавие: Интелигентна Система за Тестване и Мониторинг на Химически Източници на Енергия
Ключови думи: акумулатор, интернет, измервателна система

Абстракт: Разработена е интелегентна система за автоматично тестване и мониторинг на динамичното състояние на aкумулаторни батерии (АБ) от различни електрохимични системи и технологии на производство, които са в непрекъсната експлоатация над 10-15 години в енергетиката и други стратегически обекти. Основните резултати от изследванията са създадените методи, аппаратура, методики и софтуерни програми за автоматично измерване на електродвижещото напрежение, електрическия ток, напрежението и температурата при под заряд, заряд и разряд на АБ. Изчислява се вътрешното съпротивление при под заряд, заряд и разряд по време на експлоатация, което еднозначно показва и регистрира динамичното състояние на АБ, съгласно нормативните изисквания за надежна и безопасна работа на обектите.

Библиография

  Издание

  |V научна конференция на ЕФ 2012, том 1, брой 1, стр. стр. 67-75, 2012, България, Созопол, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Гишин, С., С., Стоянов, Н., Л., Дойчев, З., Arnaudov, R. I.
  Title: Inelligent System for Testing and Monitoring of Chemical Power Sources
  Keywords: accumulator battery, internet, measuring system

  Abstract:

  References

   Issue

   4 Scientific conference, vol. 1, issue 1, pp. 67-75, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум