Оригинал (Original)
Автори: Димитров, К. П., Петрова С. Т., Лазарова Н. Д., Рахнев, И. Р.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИЗУАЛНИЯТ ОГЛЕД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЛЕТАЧНИ ИГЛИ ОТ КРЪГЛОПЛЕТАЧНИ МАШИНИ
Ключови думи: езичкови плетачни игли, кръглоплетачни машини, диагностика

Абстракт: В настоящата разработка е приложен визуален метод за диагностика на плетачни игли от кръглоплетачни машини. Направен е анализ и описание на общите дефекти, които се получават по различните елементи на плетачните игли в процеса на тяхната експлоатация. Едновременно с това са представени вероятностните последици от износване, които довеждат до нежелани дефекти в трикотажните изделия.

Библиография

  Издание

  сп. Известия на съюза на учените – Сливен, том 18, стр. стр. 36-39, 2011, България, Сливен, Съюза на учените - Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, K. P., Petrova S. T., Lazarova N. D., Rahnev, I. R.
  Title: APPLICATION OF VISUAL VIEW FOR DIAGNOSIS OF KNITTING NEEDLES FROM CIRCULAR KNITTING MACHINES
  Keywords: latch knitting needles, circular knitting machines, diagnosis

  Abstract: In this paper is applied visual method for diagnosis of knitting needles from circular knitting machines. Made a description and analysis of common defects that occur on different parts of the latch needles in the process of their operation. Simultaneously presented probabilistic consequences of wearing out, giving rise to undesirable defects in knitted products.

  References

   Issue

   magazin Union of Scientists in Bulgaria, Sliven, vol. 18, pp. 36-39, 2011, Bulgaria, Sliven, Union of Scientists in Bulgaria, Sliven

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание