Autors: Georgieva, B. G.
Title: TEORETICAL ASPECTS OF ENGINEERING DESIGN
Keywords: ENGINEERING DESIGN, GENERAL THEORY OF SYSTEMS, THEORETICAL A

Abstract: This report describes an attempt to represent some theoretical aspects of engineering design based on the viewpoint of general theory of systems.Knowledge in engineering design is formed as a result of a complex and interdisciplinary training in engineering and artistic disciplines. Theoretical knowledge is equally directed to a wide variety of different scientific and artistic fields.This is necessary to form methods that allows parallel and systematic summary of the required theoretical knowledge. On the other hand, general theory of systems is just such an interdisciplinary science that tries to summarize the knowledge in different areas and present them in a form, useful for specific aspects of science and practice. Considered of the general system viewpoint, the theoretical knowledge in engineering designwould acquire a comprehensive and universal nature, which itself willcontribute to improving the quality of students education in the field and to better proffesional realization.

References

  1. Денчев М. Д., 2009, Магнетичната сила на дизайна в аспекта на съвременното проектиране, София, 18-19 февруари, <VI-ти международен конгрес „Машини, технологии, материали”, том 5/108>, MTM
  2. Денчев М. Д., 2005, Преосмисляне на понятийния апарат на инженерния дизайн, София, 2005, <конференция на Национална Художествена Академия, София, България>, НХА
  3. Бобков А. Н., 2005, Общая теория систем и диалектика единого и множестенного, Философия и общество, Volume 4/2005, pp. 56-73
  4. Богданович Л. Б., В. А. Бурьян, Ф. И. Раутман, 1976, Художественное конструирование в машиностроении, Киев, „Технiка”
  5. Ермолина, Л. А., 2010, Промышленный дизайн: сущность, содержание, тенденции развития, Автореферат, артикул 403051, <Московский госсударственный технический университет им. Н. Э. Баумана>
  6. коллектив, 1988, Система, симметрия, гармония, Москва, „Мысль”

Issue

IX INTERNATIONAL CONGRESS, vol. 2, pp. 47-49, 2012, Bulgaria, ISSN 1310-3946

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Попски А., Мъжките костюми, списание "Текстил и облекло", бр. 2/2019, стр. 60-64, ISSN 1310-912X - 2019 - в български издания

Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание