Оригинал (Original)
Автори: Наков, О. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Станков, И. С., ГАДЖЕВ Д.
Заглавие: МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ И ОТКРИВАНЕ НА СХОДНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ключови думи: Бързодействие; Графични форми; Извличане на мултимедийни данни; Топология на изображение; Цветова хистограма

Абстракт: Методите за анализ на подобие и откриване на сходни изображения са част от методите за извличане на мултимедийни данни или „Multimedia Data Mining”. Тези методи се използват при анализ на големи обеми от информация и често тяхното бързодействие има важна роля за работния процес. Методите, които са разгледани в този доклад, използват няколко подхода за анализ на изображения, отличават се един от друг по своето бързодействие и често водят до различни резултати. Разгледаните методи са имплементирани и са извършени експериментални изследвания за оценка, на параметри на производителност и качество на разпознаване за всеки от тях.

Библиография

  Издание

  НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, 2012, България, СОЗОПОЛ

  Пълен текст на публикацията

  Autors: NAKOV, O. N., LAZAROVA, M. K., STANKOV, I. S., GADZHEV D.
  Title: METHODS OF ANALISIS OF SIMILARITY AND DETECTION OF SIMILAR IMAGES
  Keywords: Color histogram; Graphic forms; Image topology; Multimedia Data Mining; Performance

  Abstract: Methods of analysis of similarity and detection of similar images are part of the methods to retrieve multimedia data or "Multimedia Data Mining". These methods are used in the analysis of large volumes of information and often their performance has an important role in workflow. The methods that are discussed in this report, used several approaches to image analysis. They are distinguished from one another by their performance and often lead to different results. The considered methods are implemented and carried out experimental research evaluation of parameters of performance and quality of recognition for each of them.

  References

   Issue

   6th NatsionalnaS student scientific conference, 2012, Bulgaria, SOZOPOL

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум