Оригинал (Original)
Автори: Николчева, Г. И., Ликов, И. Д.
Заглавие: Компютърно моделиране на винтови свредла заточени по конусно-винтова повърхнина
Ключови думи: 3D CAD модел,заточване,конусно-винтова повърхнина

Библиография

  Издание

  8 международен конгрес "Машини,технологии,материали" 2012, том 4, стр. стр. 174-178, 2012, България, Варна, ISBN ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: n, g. i., l, i. d.
  Title: KOMPUTER MODELLING OF TWIST DRILL SHAPENED AT CONICAL-HELIKAL SURFACE
  Keywords: 3D CAD MODELS,TWIST DRILLS,CONICAL-HELICAL SURFACE

  References

   Issue

   8 INTERNATIONAL CONGRESS MACHINES TECHNOLOGIES,MATERIALS,2012, vol. 4, pp. 174-178, 2012, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум