Оригинал (Original)
Автори: Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И.
Заглавие: ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА ПЛОЧА
Ключови думи: Фрикционни трептения, системи с разпределени параметри,МКЕ

Абстракт: В работата се изследват фрикционни самовъзбуждащи се трептения на железопътно колело, моделирано като плоча с МКЕ. Динамичният модел е разглеждан като система с рапределени параметри, като е отчетено вътрешното демпфиране (демпфиране тип Rayleigh). Силата на триене в контактната повърхност, е нелинейна функция, зависеща от релативната скорост на плъзгане. Изследван е стационарен процес на движение. Решението е извършено с Ansys и Matlab в среда Simulink.

Библиография

 1. Casini P., Vestroni F., Non-Smooth Dynamics of a Double-Belt Friction Oscillator, IUTAM Symposium, 08-13 June 2003, Rome, Italy
 2. Chankov, E., Venkov, G.I., G. Stoychev, 2007, Casini P., Vestroni F., Non-Smooth Dynamics of a Double-Belt Friction Oscillator, IUTAM Symposium, 08-13 June 2003, Rome, Italy, AIP Conference Proceedings, том Volume 946, стр. стр. 145-152
 3. Chen G.X., J.B. Xiao, Q.Y. Liu, and Z.R. Zhou, Complex Eigenvalue Analysis of Railway Curve Squeal, Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation, Systems, Proceedings of the 9th International Workshop on Railway Noise, Munich, Germany, pp. 433–439, September 2007.
 4. Ch. Glocker, E. Cataldi-Spinola, R.I. Leine, Curve squealing of trains: Measurement, modelling and simulation, Journal of Sound and Vibration, Vol. 324, pp. 365–386, (2009).
 5. Chiello O., J.-B. Ayasse, N. Vincent, J.R. Koch, Curvesqueal of urban rolling stock—Part 3: Theoretical model, Journal of Sound and Vibration, Volume 293, Issues 3–5, 13 June 2006, Pp. 710–727
 6. Chul-Goo Kang, Ho-Yeon Kim, Simulations on Creep Forces Acting on the Wheel of a Rolling Stock, International Conference on Control, Automation and Systems, Seoul, South Korea, 2008.
 7. Dunchev, G., P. Sinapov, Non-stationary Friction Vibrations, Mechanics of Machines, Vol. 76, pp. 17-20, Varna, 2008 (in Bulgarian).
 8. Kononenko M., Non-linear vibrations of the mechanical systems, Keiv, 1980, (in Russian).
 9. Reddy J.N., An Introduction to the Finite Element Method, McGraw-Hill Book Company, 1984
 10. Singiresu S. Rao ,The Finite Element Method in Engineering, Elsevier Science & Technology Books, December 2004
 11. Thompson D.J., Railway Noise and Vibration, Elsevier, 2009.
 12. Tondl, To the problem of self-excited Vibration suppression, Engineering MECHANICS, Vol. 15, 2008, No. 4, p. 297–307.
 13. Николов, В., В. Стоилов. Моделиране и якостен анализ на осите на електрически локомотиви серия 46. ХVІІІ научна международна конференция „ТРАНСПОРТ 2008” ВТУ, София 2008.
 14. Mechanical APDL, Help, 2010.
 15. TSI–Подвижен състав, товарни вагони, 28.06.2006

Издание

Научна конференция с международно участие БУЛТРАНС-2012, том 1, стр. стр. 180-183, 2012, България, Созопол, Издателство на ТУ-София, ISBN 1313-955Х

Издателските права се държат от BulTrans-2012

Autors: Ignatov, I. P., Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Nedelchev, K. I.
Title: FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A PLATE
Keywords: Friction induced vibrations, continuous systems, FEM

Abstract: A model of railway wheel, considered as a plate, subjected on friction induced vibration is studied in this work using FEM. The model is presented as continuous system and the mass and elastic properties of a real object are taken into account. The friction forces are nonlinear functions of the relative velocity during slipping. Stationary process is considered. The problem is solved using Ansys and Matlab Simulink.

References

 1. Casini P., Vestroni F., Non-Smooth Dynamics of a Double-Belt Friction Oscillator, IUTAM Symposium, 08-13 June 2003, Rome, Italy
 2. Chankov, E., Venkov, G.I., G. Stoychev, 2007, Casini P., Vestroni F., Non-Smooth Dynamics of a Double-Belt Friction Oscillator, IUTAM Symposium, 08-13 June 2003, Rome, Italy, AIP Conference Proceedings, том Volume 946, стр. стр. 145-152
 3. Chen G.X., J.B. Xiao, Q.Y. Liu, and Z.R. Zhou, Complex Eigenvalue Analysis of Railway Curve Squeal, Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation, Systems, Proceedings of the 9th International Workshop on Railway Noise, Munich, Germany, pp. 433–439, September 2007.
 4. Ch. Glocker, E. Cataldi-Spinola, R.I. Leine, Curve squealing of trains: Measurement, modelling and simulation, Journal of Sound and Vibration, Vol. 324, pp. 365–386, (2009).
 5. Chiello O., J.-B. Ayasse, N. Vincent, J.R. Koch, Curvesqueal of urban rolling stock—Part 3: Theoretical model, Journal of Sound and Vibration, Volume 293, Issues 3–5, 13 June 2006, Pp. 710–727
 6. Chul-Goo Kang, Ho-Yeon Kim, Simulations on Creep Forces Acting on the Wheel of a Rolling Stock, International Conference on Control, Automation and Systems, Seoul, South Korea, 2008.
 7. Dunchev, G., P. Sinapov, Non-stationary Friction Vibrations, Mechanics of Machines, Vol. 76, pp. 17-20, Varna, 2008 (in Bulgarian).
 8. Kononenko M., Non-linear vibrations of the mechanical systems, Keiv, 1980, (in Russian).
 9. Reddy J.N., An Introduction to the Finite Element Method, McGraw-Hill Book Company, 1984
 10. Singiresu S. Rao ,The Finite Element Method in Engineering, Elsevier Science & Technology Books, December 2004
 11. Thompson D.J., Railway Noise and Vibration, Elsevier, 2009.
 12. Tondl, To the problem of self-excited Vibration suppression, Engineering MECHANICS, Vol. 15, 2008, No. 4, p. 297–307.
 13. Николов, В., В. Стоилов. Моделиране и якостен анализ на осите на електрически локомотиви серия 46. ХVІІІ научна международна конференция „ТРАНСПОРТ 2008” ВТУ, София 2008.
 14. Mechanical APDL, Help, 2010.
 15. TSI–Подвижен състав, товарни вагони, 28.06.2006

Issue

Scientifc Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2012, vol. 1, pp. 180-183, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

Copyright BulTrans-2012

Цитирания (Citation/s):
1. Славчев, Светослав. Анализ на собствените честоти на коша на специализиран вагон запревоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss. – В: БулТранс'2015: Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, Созопол, 16-18 септ. 2015. София, 2015, с. 180-183. ISSN: 1313-955X. - 2015 - в български издания

Вид: публикация в национален форум