Оригинал (Original)
Автори: Събева Г.П., Цветков Н.С., Бойчева, С. В., Гаджанов, П. Г., Станков, Н. Б.
Заглавие: Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса
Ключови думи: БИОМАСА, ПЕЛЕТИ, ЧИПС, ГОРИВНИ УСТРОЙСТВА

Абстракт: В РАБОТАТА СА ПРЕДСТАВЕНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОРИВО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛНА БИОМАСА. ОПРЕДЕЛЕНА Е ТОПЛИНАТА НА ИЗГАРЯНЕ ПРИ РАЗЛИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪНШНА ВЛАГА. ОПРЕДЕЛЕНИ СА И ОСНОВНИТЕ БАЛАСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЕПЕЛ И ВЛАГА. НАПРАВЕН Е СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ДЪРВЕСНА БИОМАСА И Е ПРОВЕРЕНО СЪОТВЕСТСВИЕТО НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С ТЕЗИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ.

Библиография

  1. Събева Гр.Цветков Н.,Бойчева С.,Гаджанов П,Станков Н., 2012, : Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса, Созопол, 17.09.2012, <Созопол>, ТУ-София

Издание

XVII НК ЕМФ 2012, том 1, стр. стр. 63, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

Издателските права се държат от ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Събева Г.П., Zvetkov N.S., B, S. V., G, P. G., S, N. B.
Title: Surveys to determine the fuel- technical characteristics of products of plant
Keywords: BIOMASS, PELLETS, CHIPS, BURNER DEVICES

Abstract: THE WORK ARE PRESENTS EXPERIMENTAL OBTAINED RESULTS FOR DETERMINATION OF FUEL-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PRODUCTS OF PLANT BIOMASS. DETERMINATION A CALORIFIC VALUE ON DIFFERENT CONTENT OF EXTERNAL MOISTURE. DEFINED ARE AND BASIC BALLAST CHARACTERISTICS - ASH AND MOISTURE. A COMPARATIVE ANALYSIS OF ESTABLISHED STANDARDS OF QUALITY FOR WOODY BIOMASS AND VERIFIED CONFORMITY EXPERIMENTALLY DETERMINED CHARACTERISTICS WITH THOSE FROM RELEVANT STANDARDS.

References

  1. Събева Гр.Цветков Н.,Бойчева С.,Гаджанов П,Станков Н., 2012, : Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса, Созопол, 17.09.2012, <Созопол>, ТУ-София

Issue

XVII NSC of FPEPM 2012, vol. 1, pp. 63, 2012, Bulgaria, Spzopol, TU-Sofia, ISSN 1314-5371

Copyright ТУ-София

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание