Оригинал (Original)
Автори: Цонов Л А., Тодоров, Т. С.
Заглавие: Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки
Ключови думи: механични импулсни предавки, торсиометри

Абстракт: Целта на публикацията е да улесни конструкторите на изпитателни стендове, както и изследователите на механични импулсни предавки (МИП), при изборът им на подходящи торсиометри и устройства за създаване и измерване на въртящ момент. Посочени са специфичните изисквания на МИП към торсиометрите, описани са основните типове торсиометри, подходящи за експериментални изследвания

Библиография

  Издание

  Осма научно-техническа конференция с международно участие " Машинознание и машинни елементи 2012", 2012, България, София, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tsonov L A., Todorov, T. S.
  Title: Basic characteristic determination of infinitely variable transmissions
  Keywords: infinitely variable transmissions; torquemeters

  Abstract: The purpose of this study is to facilitate designers test beds and researchers of mechanical pulse transmission (MPT) in their choice of appropriate torquemeters and devices for creating and torque measurement. Specific requirements of MPT to the torquemeters are indicated and what types torquemeters are suitable for experimental studies are scribed.

  References

   Issue

   Eight scientific international conference “Machine science and Machine elements 2012”, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум