Оригинал (Original)
Автори: Гаджева, Е. Д., Шикаланов, Д. Й., Вълков, Г. Г.
Заглавие: Подход за екстракция на моделните параметри на фотоволтаичен модул
Ключови думи: Фотоволтаична клетка, Фотоволтаичен модул, Компютърен модел,

Абстракт: Разработен е подход за екстракция на моделните параметри на фотоволтаичен модул. Процедурата за екстракция е от директен тип и не използва оптимизация. Основните параметри на модела, валидни при номинална температура, са получени на база на характеристики от каталожните данни. Определени са температурните коефициенти на температурно-зависимия модел. Извършена е валидация на модела с експериментални данни за слънчев панел, с цел да се провери точността на процедурата за екстракция.

Библиография

  Издание

  Annual Journal of Electronics, том 6, стр. стр. 182-185, 2012, България, Созопол, Факултет по Електронна Техника и Технологии, ТУ-София, ISSN 1314-0078

  Пълен текст на публикацията

  Autors: G, E. D., Shikalanov, D. Y., Valkov, G. G.
  Title: An approach to model parameter extraction of photovoltaic module
  Keywords: Photovoltaic cell, Photovoltaic module, Computer model, Parameter extraction, PSpice simulator

  Abstract: An approach to model parameter extraction of photovoltaic module is developed. The extraction procedure is of direct type without using optimization approach. The basic model parameters of the model at nominal temperature are obtained based on the datasheet characteristics. The temperature coefficients of the temperature-dependent model are also calculated. A validation of the model is performed based on experimental data for the solar array and the accuracy of the extraction procedure is investigated.

  References

   Issue

   Annual Journal of Electronics, vol. 6, pp. 182-185, 2012, Bulgaria, Sozopol, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, TU-Sofia, ISSN 1314-0078

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание