Оригинал (Original)
Автори: Хараламбус, А. С., Славов С. Н., Димитров, К. П., Рахнев, И. Р.
Заглавие: Класификация на дефектите получени при плетене на плетива на напречно кръглоплетачни машини
Ключови думи: кръглоплетачни машини, дефекти, плетива

Абстракт: Прави се задълбочен литературен анализ относно дефектите, които се получават при плетеното на плетива на напречно кръглоплетачни машини с голям диаметър. Разглеждат се причините за тяхното възникване. Използвайки направеният анализ и опитът на конкретно производство в Република България се създава класификация на плетачните дефекти в табличен вид. В нея освен наименованието на дефектите се дават техни качествени снимки и вероятните причини за тяхното получаване.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади XVII научна конференция с международно участие ЕМФ 2012, том II, стр. стр. 180-186, 2012, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Haralabus, A. S., Slavov S. N., Dimitrov, K. P., Rahnev, I. R.
  Title: Classification of defects produced by knitting on weft knitting circular machines
  Keywords: defects, knitting fabrics, knitting large-diameter circular machines

  Abstract: A comprehensive literature analysis on defects that occur on knitting fabrics by knitting on weft Knitting large-diameter circular machines. Examine the reasons for their occurrence. Using the analysis and experience of the particular production in Bulgaria is created classification of knitting defects in tabular form. It addition to the name of the defects are given their high quality images and probable causes of their receipt.

  References

   Issue

   Proceedings XVII INTERNATIONAL SCEINTIFIC CONFERENS EMF 2012, vol. II, pp. 180-186, 2012, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание