Оригинал (Original)
Автори: Пенчев, В. П., Туджаров, Б. Н.
Заглавие: „CLOUD” СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТНО – ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
Ключови думи: “Cloud computing”, ПТП, Web, XML, X3D

Абстракт: В работата се предлага разработването на Web базирана система за документиране, анализ и визуализация на пътно – транспортни произшествия (ПТП) в „Cloud” среда. Направено е кратко описание на същността на системата и нейните съставни модули, както и реализацията им. Дефинирано е съдържанието на всеки един неин модул. Представени са основните връзки между съставните елементи на разработената система и са уточнени технологиите за осъществяването им. Представени са работни екрани от разработените експериментални модули на системата.

Библиография

  Издание

  БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ, брой 13, стр. стр. 59-66, 2012, България, СОФИЯ, Технически Университет-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Penchev, V. P., Tudjarov, B. N.
  Title: “CLOUD” BASED SYSTEM FOR DOCUMENTATION, ANAYZING AND VISUALIZING OF VEHICLE CRASH ACCIDENTS
  Keywords: “Cloud computing”, vehicle crash accident Web, XML, X3D

  Abstract: Development of a Web-based “cloud computing” system for documentation, analysis and visualization of vehicle crash accidents is proposed. A brief description of the system and its modules are given. The applicability of the proposed system is analyzed and explained by full description of the contents. Working screens of the developed experimental modules are represented.

  References

   Issue

   BULGARIAN JOURNAL OF ENGINEERING DESIGN, issue 13, pp. 59-66, 2012, Bulgaria, SOFIA, TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание