Оригинал (Original)
Автори: Рахнев, И. Р., Димитров, К. П.
Заглавие: НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МЕХАНИЧНИТЕ АВАРИИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Ключови думи: тъкачни машини, планов ремонт, превантивен контрол, диагност

Абстракт: Настоящата експериментална разработка има описателен характер. Представени са методи за наблюдение и контрол на отказите и авариите при съвременни тъкачни машини. Наблюденията са извършени в реални производствени условия на фирма Е. Миролио ЕАД гр. Сливен. Тази разработка поставя начало на експериментално изследване относно превантивна диагностика и съставяне на методика за поддръжка и ремонт на тъкачни машини с гъвкави рапири.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади XXVII Международна научна конференция МТФ 2012, АМТЕХ 2012, ТУ – София, България, том II, стр. стр. 279-283, 2012, България, София, ТУ - София, ISBN 978-954-438-994-9

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rahnev, I. R., Dimitrov, K. P.
  Title: MECHANICAL ACCIDENT MONITORING IN THE WEAVING PRODUCTION
  Keywords: weaving machines, planned maintenance, preventive control, diagnostics

  Abstract: This paper is descriptive. Presents methods for monitoring failures and accidents in modern weaving machines. Observations were carried out in real conditions E.Miroglio COMPANY JSC Sliven. This work initiates an experimental study on preventive and diagnostic methodology for compiling and maintenance of weaving machines with flexible foils.

  References

   Issue

   Proceedings of XXVII International Conference Faculty of 2012, AMTEH 2012, Technical University - Sofia, Bulgaria, vol. II, pp. 279-283, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 978-954-438-994-9

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание