Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Шабан Узунов., Теодора Ангелова., Ембие Мустафа.
Заглавие: Теоретичен анализ и моделиране на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания
Ключови думи: Electrical drives, harmonic spectra, sinusoidal PWM, frequen

Абстракт: Electrical drives consume more than 65% of produced electricity. Over 90% of them are three-phase induction motors with an average efficacy between 70% - 90% that are used mostly in industrial plants. The increase of the number of power electronic converters (often frequency converters with intermediate DC link) enhances the need to further examine the problem of their impact on the motors. This paper presents a theoretical evaluation of the harmonic spectra of frequency converters voltage. Basic concepts and quantitative assessment of non-sinusoidal periodic signals are classified. An approach for determining the harmonic spectra of the voltage by sinusoidal PWM is presented. Simulation models for analysis of non-sinusoidal periodic signals are developed. The possibilities of using these signals directly or with sinusoidal filters for supply of induction motors in operation mode and for testing are analyzed.

Библиография

  1. Генов Л., 1991, Теоретични основи на електротехниката, София, Техника
  2. Arrillaga J., B.C.Smith, N.R.Watson, A.R.Wood, 2000, Power System Harmonic Analysis, NY, John Wiley & Sons
  3. Сидеров С., Н. Матанов, Б. Бойчев, В. Георгиев, 2003, Алгоритъм за оценка на основни показатели на електромагнитна съвместимост в електроснабдителни системи с микропроцесорен анализатор, 50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София, 2003, <Годишник, том 46, свитък ІІI, стр. 175-179>, МГУ Св. Иван Рилски

Издание

Научни трудове на съюза на учените, том 9, стр. стр. 136-140, 2012, България, Пловдив, ISSN 1311-9419

Пълен текст на публикацията

Autors: Kostov, I. Y., Shaban Ouzunov., Teodora Angelova., Embie Mustafa.
Title: Theoretical analysis and modeling of voltage harmonic spectra of induction motors frequency controlled electrical drives
Keywords: Electrical drives, harmonic spectra, sinusoidal PWM, frequency converters

Abstract: Electrical drives consume more than 65% of produced electricity. Over 90% of them are three-phase induction motors with an average efficacy between 70% - 90% that are used mostly in industrial plants. The increase of the number of power electronic converters (often frequency converters with intermediate DC link) enhances the need to further examine the problem of their impact on the motors. This paper presents a theoretical evaluation of the harmonic spectra of frequency converters voltage. Basic concepts and quantitative assessment of non-sinusoidal periodic signals are classified. An approach for determining the harmonic spectra of the voltage by sinusoidal PWM is presented. Simulation models for analysis of non-sinusoidal periodic signals are developed. The possibilities of using these signals directly or with sinusoidal filters for supply of induction motors in operation mode and for testing are analyzed.

References

  1. Генов Л., 1991, Теоретични основи на електротехниката, София, Техника
  2. Arrillaga J., B.C.Smith, N.R.Watson, A.R.Wood, 2000, Power System Harmonic Analysis, NY, John Wiley & Sons
  3. Сидеров С., Н. Матанов, Б. Бойчев, В. Георгиев, 2003, Алгоритъм за оценка на основни показатели на електромагнитна съвместимост в електроснабдителни системи с микропроцесорен анализатор, 50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София, 2003, <Годишник, том 46, свитък ІІI, стр. 175-179>, МГУ Св. Иван Рилски

Issue

Union of scientists in Bulgaria, vol. 9, pp. 136-140, 2012, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1311-9419

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум