Оригинал (Original)
Автори: Иванова-Христова, М. И.
Заглавие: ИНТЕЛЕКТ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА
Ключови думи: пластика, стил, форма, пластичен стил, мода, пластична форма

Абстракт: Тази статия разглежда спецификата на интелектуалната дейност като процес с три фази на мислене – ориентиране в условията, изграждане на план за действие и изпълнението му, като и сравняване на получения резултат с предварително набелязаната цел. Прави се разлика между интелект и интелигентност. Главния фокус е върху теста на Рейвън за определяне на интелигентността на хора от различни групи.

Библиография

  Издание

  9-INTERNATIONAL CONGRESS MTM 2012, том 4, 2012, България, Варна, ISBN ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivanova, M. I.
  Title: INTELLECT AND INTELLIGENCE. INTELLECT RESEARCH TESTS
  Keywords: plastic, style, fashion, plastic form, plastic details

  Abstract: This study comments the specific of intellectual human activity as a process of three stages of thinking –condition ‘sense of direction, action plan development and its accomplishment, also the comparison with aim previously drawn up. They have made the difference between intellect and intelligence. The main focus is on the Raven test to human intelligence of various age groups

  References

   Issue

   9-INTERNATIONAL CONGRESS MTM 2012, vol. 4, 2012, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание