Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, П. А.
Заглавие: ПЛАСТИЧНИЯТ СТИЛ В МОДАТА НА 21 ВЕК
Ключови думи: пластика, стил, форма, пластичен стил, мода, пластична форма

Абстракт: Тази статия разглежда абстрактния женски стил според характеристиките на човешката фигура. Тя е изследване на силуета и най-често срещаните пластични форми в женските дрехи. Заключение е направено върху специфичния композиционен център и неговите пластични детайли и драперии. Промените в модата се характеризират със специфични стилове: авангарден, класически и спортен. Главния фокус е върху структурата на формата и специфичните детайли

Библиография

  Издание

  9-INTERNATIONAL CONGRESS MTM 2012, том 4, 2012, България, Варна, ISBN ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrowa, P. A.
  Title: THE PLIABLE STYLE IN THE 21 ST CENTURY FASHION
  Keywords: plastic, style, fashion, plastic form, plastic details

  Abstract: This study comments the abstract design of lady’s clothing according to the characteristics of human figure. It is an examination of the silhouette and the most frequent seen pliable shapes in the fashion clothes. A conclusion is made on the specific center of composition and its pliable details and drapes. The changes in fashion are characterized throughout different styles: avant-garde, classic and sport. The main focus is on the structure of the shape and the specific details.

  References

   Issue

   9-INTERNATIONAL CONGRESS MTM 2012, vol. 4, 2012, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание