Оригинал (Original)
Автори: Иванчева, В. М., Божидар Петков Джуджев.
Заглавие: НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ.
Ключови думи: тензорезистор, невронни мрежи, малки премествания

Абстракт: В статията са разгледани тензорезистори и приложението им за измерване на малки разстояния от порядъка на части от mm. Предложен е приложен модел за използване на невронни мрежи при измерване на малки разстояния и предсказване на резултатите.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 62, брой 2, стр. стр. 385-392, 2012, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev.
  Title: NEURAL NETWORKS FOR FOREGASTING CRACKS SPREAD USING STRAIN GAUGES'DATA
  Keywords: Keywords: strain gauge, networks, small displacements

  Abstract: This article shows strain gauge and their application for measuring small distances of the order of parts of mm. Proposed model is applied to the use of neural networks for measuring small distances and predict results.

  References

   Issue

   Proceedings of the Tehnical University, vol. 62-2, issue 2, pp. 385-392, 2012, Bulgaria, Sofia, PTU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание