Оригинал (Original)
Автори: Божидар Петков Джуджев., Иванчева, В. М.
Заглавие: КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ.
Ключови думи: вибрация, видове вибрации, възникване на вибрации, хармоничн

Абстракт: В статията са разгледани различни видове вибрации. Дадено е обяснение на явлението вибрация. Представени са различни вибрационни сигнали с техните особености. Дадени са класификация на вибрациите спрямо начинът им на възникване, както и техните характеристики.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 62, брой 2, стр. стр. 411-418, 2012, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dzhudzhev B.P., Ivancheva, V. M.
  Title: CLASSIFICATION AND PARAMETERS OF VIBRATION
  Keywords: vibration, modes of vibration, occurrence of vibration, harmonic vibration.

  Abstract: This article shows various types of vibrations. An explanation of the phenomenon vibration is given. Different vibration signals and their characteristics are presented. Below are the classification of vibration to their mode of occurrence and their characteristics.

  References

   Issue

   Proceedings of the Tehnical University, vol. 2, issue 2, pp. 411-418, 2012, Bulgaria, Sofia, PTU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание