Оригинал (Original)
Автори: Димитров, В. Д., Стоянов, П. С., Николов, Н. Г.
Заглавие: МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ IPTV
Ключови думи: IPTV, качество на обслужване, диференцирани услуги, кодова т

Абстракт: Поради фактът, че повечето IPTV услуги се доставят чрез частни IP базирани широколентови мрежи е препоръчително въвеждането на политики за гарантиране качеството на обслужване. Най-общо те осигуряват запазването на видео сигнала и намаляват вероятността от увреждания при пренасянето му на дълги разстояния. Целта на настоящата статия е да се направи обзор на най-разпространените механизми за осигуряване качеството на обслужване при IPTV. Обикновено доставчиците на услугата не внедряват всички техники в своята мрежа, а използват комбинация от няколко. Разглеждат се в детайли архитектура на диференцирани услуги и виртуалните локални мрежи. Накрая се посочат и техники за управление на IP адресното пространство.

Библиография

  Издание

  Телеком 2012, 2012, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, V. D., Stoyanov, P. S., Nikolov, N. G.
  Title: MECHANISMS FOR ENSURING QUALITY OF SERVICE IN IPTV
  Keywords: IPTV, QoS, DiffServ, DSCP, VLANs

  Abstract: Due to the fact that most IPTV services are delivered through a private IP-based broadband networks is recommended the establishment of a policies to ensure quality of service. Generally they provide preservation of the video signal and reduce the likelihood of damage during transportation over long distances. The aim of this paper is to provide an overview the most common mechanisms to ensure quality of service in IPTV. Typically, service providers do not implement all the techniques in their network and using a combination of several. Discussed in details are architecture of differentiated services and virtual LANs. Finally it's indicated techniques for manage IP address space.

  References

   Issue

   Telecom 2012, 2012, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум